Zaštita osobnih podataka

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka – Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR (General Data Protection Regulation) izravno će se primjenjivati u Republici Hrvatskoj od 25. svibnja 2018. godine.

Cilj Uredbe: pružiti kontrolu građanina nad njihovim osobnim podatcima i stvoriti visoku i ujednačenu razinu zaštite podataka u Europskoj uniji.

Osobni podatak – svaki podatak kojim se može identificirati neka fizička osoba, izravno ili neizravno (ime i prezime, OIB, adresa, broj telefona, e-pošta, datum rođenja, fotografija, podatak o obrazovanju, bankovni račun, IP adresa …)

Posebna kategorija osobnih podataka – podatci o zdravlju i spolnom životu, rasnom ili etničkom podrijetlu, politička stajališta, vjerska ili druga uvjerenja, podatci o kaznenom ili prekršajnom postupku, sindikalna članstva. Navedeni podatci posebne kategorije obrađuju se radi interesa građanina.

Uredba određuje koja su prava pojedinaca, a u skladu s tim i koje su obveze subjekata koji obrađuju osobne podatke poput voditelja obrade odnosno izvršitelja obrade. Neke od obveza subjekata su obrada osobnih podataka ukoliko je građanin dao privolu ili radi izvršavanja zadaći temeljem drugih zakonskih propisa, obrada podataka prema načelima obrade navedenih u Uredbi, zatim informacije koje subjekt daje građaninu prije same obrade njegovih osobnih podataka te uspostava evidencija o vođenju obrade osobnih podataka.
Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka definiraju se i obveze službenika za zaštitu osobnih podataka, a kojeg imenuje voditelj obrade, koji o imenovanju službenika pisano obavještava Agenciju za zaštitu osobnih podataka.

Agencija za zaštitu osobnih podataka je ovlaštena za primjenu Uredbe o zaštiti osobnih podataka i osiguravanje primjene njezinih odredaba. Odnosno, samostalno je i neovisno tijelo sa temeljnom zadaćom provedbe nadzora nad obradom osobnih podataka u Republici Hrvatskoj.

Europski odbor za zaštitu osobnih podataka je novo tijelo Europske unije, čija je zadaća osiguravanje dosljedne primjene Opće uredbe o zaštiti podataka u cijeloj Europskoj uniji, što uključuje rješavanje povodom sporova između nadzornih tijela različitih država članica EU-a te izdavanje preporuka, smjernica i primjera najbolje prakse u vezi s područjem primjene Opće uredbe o zaštiti podataka. Pojedine odluke Europskog odbora za zaštitu podataka mogu biti pravno obvezujuće.

Službenik za zaštitu osobnih podataka
VG Komunalac d.o.o.
Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45
10410 Velika Gorica
E- pošta: osobni-podaci@vgkomunalac.hr
T: 01 6566 844

PRILOZI

1. PRAVILNIK O PRIKUPLJANJU, OBRADI I KORIŠTENJU, TE ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA FIZIČKIH OSOBA
2. POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA DRUŠTVA VG KOMUNALAC D.O.O.
3. POLITIKA PRIVATNOSTI DRUŠTVA VG KOMUNALAC D.O.O
4. ZAHTJEV ISPITANIKA ZA UVID, DOSTAVU, ISPRAVAK, PROMJENU, DOPUNU, OGRANIČENJE OBRADE, PRIJENOS, BRISANJE I PRIGOVOR NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA KOJI SE ZA NJEGA PRIKUPLJAJU