Službenik za informiranje

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire VG Komunalac, d.o.o. uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu. Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva VG Komunalcu.

Službenik za informiranje
Andrija Rotim

Za dodatne informacije molimo nazovite službenika za informiranje na broj telefona: 01/6566 844.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti upravnu niti sudsku pristojbu.
VG Komunalac d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 172/03, 144/10, 37/11 i 77/11), koji su objavljeni u Narodnim novinama broj 38/11.
Navedeni Kriteriji ostaju na snazi do stupanja na snagu kriterija za određivanje visine naknade i načina naplate naknade iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) koje će propisati Povjerenik za informiranje.

Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati na adresu:

VG Komunalac d.o.o.
Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45
HR-10410 Velika Gorica

Na broj faksa: 01/6566 830

E-mail: pristupinfo@vgkomunalac.hr

ili donijeti osobno u VG Komunalac d.o.o. radnim danom od 7.30 do 15.30 sati