Zakoni i uredbe

 • Zakon o radu
 • Zakon o javnoj nabavi
 • Zakon o obveznim odnosima
 • Zakon o porezu na dodanu vrijednost
 • Zakon o trgovačkim društvima
 • Zakon o zaštiti na radu
 • Zakon o grobljima
 • Zakon o trgovini
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu
 • Zakon o gradnji
 • Zakon o prostornom uređenju
 • Zakon o cestama
 • Zakon o sigurnosti prometa na cestama
 • Zakon o javnim cestama
 • Zakon o zaštiti okoliša
 • Zakon o pravu na pristup informacijama
 • Zakon o zaštiti osobnih podataka
 • Zakon o računovodstvu
 • Ovršni Zakon
 • Zakon o održivom gospodarenju otpadom
 • Zakon o mirovinskom osiguranju
 • Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju
 • Zakon o listi profesionalnih bolesti
 • Zakon o koncesijama
 • Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
 • Zakon o zemljišnim knjigama
 • Zakon o zaštiti potrošača
 • Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave
 • Zakon o zdravstvenoj zaštiti
 • Zakon o proračunu
 • Zakon o porezu na dobit
 • Zakon o porezu na dohodak
 • Zakon o poreznoj upravi
 • Zakon o doprinosima
 • Zakon o općem upravnom postupku
 • Zakon o parničkom postupku
 • Prekršajni Zakon
 • Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima
 • Zakon o reviziji
 • Zakon o sudskim pristojbama